میون شلوغی شهر تا دلی دوباره گم شد

یادش افتاد که تو هستی پاشد و راهی قم شد
مطالب مرتبط