در کربلای عشق همیشه حبیب بود

اصلا اگر شهید نمیشد عجیب بود 

اهل زمین نبود هوایی یار بود 

پرواز کرد و رفت دلش بی شکیب بود

سجاده شاهد است برای شهادتش 

کارش دعا و گریه امن یجیب بودمطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش