ای آنکه زیباترز پرواز نسیمی

با خاک زیر پای خود هستی صمیمی

مثل حسن تفسیر ذکر یاکریمی

مشهور در عالم به شاه عبدالعظیمی

بوی حسن می آید از صحن و سرایت
مطالب مرتبط