این ذوالفقار و آن یکی در دست دَف دارد

مرد فرار است آن یکی این جان به کف دارد

روز اُحد ثابت شده بر عالم و آدم

کفش علی بر آن خلیفه ها شرف دارد

قربان پیغمبر بگردم که در این عالم

باغ گل او چندتایی هم علف دارد

بسیار مسرورم که هستم شیعه ی حیدر

آری گدای مرتضی بودن شعف دارد

از پادشاهان جهان سلطان ما حیدر

تنها کسی باشد که ایوان نجف داردمطالب مرتبط