با ابالفضل حال من خوبه قمربنی هاشم

نام بر سینه مکتوب قمر بنی هاشم 

 

یا ابوفاضل قمر بنی هاشم 

یا ابوفاضل قمر بنی هاشم 

 

عاشقا جنت سزاوازن قمر بنی هاشم 

ارمنی ها همن دوست دارند قمربنی‌هاشم 

 

یا ابوفاضل قمر بنی هاشم 

یا ابوفاضل قمر بنی هاشممطالب مرتبط