کعبه تنها نه زادگاه علیست

در نجف نیز خاک او کعبه ست

سجده آوردیم سمتش چونکه

اولین سینه چاک او کعبه ست

ملک الموت پیش مرگش بود 

او که شاگرد ذوالفقار علیست

خلق اهل بیت کار خداست

مابقی هرچه هست کار علیست

گاه شد مظهر خدا و گاه شد مظهر علی 

من علی را در خدا دیدم خدا را در علی

روز اول از خودش یک نور واحد خلق کرد

نیم آن شد مصطفی و نیمه ی دیگر علی

این سر قرآن علی و آن سر قرآن علی

حق کتابی را فرستاده است سر تا سر علی

مینویسم از ازل ظاهر علی باطن علی

مینویسم تا ابد اول علی آخر علی

ظاهرش این بود در معراج الله و رسول

بود اما باطنا الله پیغمبر علیمطالب مرتبط

دخیل
دخیل

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟

چهار شنبه, 02 مرداد 1398

پخش