چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

خنکای حرم و شمیم عود عربی 

آه دلتنگ توام باز مرا میطلبی

 مطالب مرتبط

بخدا دوست دارم صادقانه
بخدا دوست دارم صادقانه

دو شنبه, 29 دی 1399

پخش
آرامِ دل
آرامِ دل

پنج شنبه, 21 اردیبهشت 1402

آرامِ دل
آرامِ دل

پنج شنبه, 21 اردیبهشت 1402

پخش