لبت حدیث کسا را به اشتباه انداخت
 نگاهت آینه ها را به اشتباه انداخت
 
 غزل به رقص در آمد و نام زیبایت
 عروض و وزن و هجا را به اشتباه انداخت
 
 صدای کیست که پیچیده در گلویی خشک
 صدا دوباره صدا را به اشتباه انداخت
 
 حضور نافذ پیغمبرانه ای در دشت
 تمام کرب و بلا را به اشتباه انداخت
 
 الا علی الدنیا بعدک العفا یا عشق
 خوش آن فنا که بقا را به اشتباه انداخت
 
 تو جان سپردی و اینگونه جاودان ماندی
 و این مقایسه ما را به اشتباه انداختمطالب مرتبط