ای صفای قلب زارم هرچه دارم از تو دارم

تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت برندارم

منم خاک درت غلام و نوکرت 

به قربان تو و فدای مادرت

علی موسی الرضا علی موسی الرضا علی موسی الرضا 

ما به دین در نه پی هشمت و جاه آمده ایم 

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم 

با چنین گنج که شد خازن او روح الامین

به گدایی به در خانه ی شاه آمده ایم 

به گدایی به در خانه ی شاه آمده ایم

آبرو میرود ای ابر خطا پوش ببار

که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم 

به گدایی به در خانه ی شاه آمده ایممطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش