امان ز خنجر کندی که دست شمر افتاد

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

امان ز خنجر کندی که دست شمر افتادمطالب مرتبط