آمده برگ دعوتی از عرش

ایها الناس دعوتید همه

وقت درهم خریدن آمده است 

غرق دریای رحمتید همه 

سر شب تا سحر منادی حق 

هر گنه کار را صدا کرده 

من آلوده ام طمع کردم 

دائم الفضل سفره وا کرده

باز کرده دو دست رحمت خویش

تا که شاید من و تو برگردیممطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش