گردن کشیدم چون مست نفسم

فراری ام از دست نفسم 

تو آبرو دار من مردم آزار 

آبرویم رفت در کوچه بازار 

یا ربی العفو یا ربی العفو 

به تو رسیدم با کوچه گردی 

شرمنده کردی ردم نکردی 

خبر کن امشب اهل محل را 

محتاج عفوم وا کن بغل را 

آلوده ی بد گویی رسیده

کارم به تار مویی رسیده 

شیطان به من صد دوز و کلک زد 

گفتم کمک کن جای کمک زد

تا قهر کردم منت کشیدی 

سرخورده ها را بهتر خریدی 

با این خجالت با سر به زیری 

گفتم علی که دستم بگیری 

یا ربی العفو یا ربی العفومطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش