آمده ماه اجابت کردن هر خواسته

بنده ی بی چشم و رو را بنده پرور خواسته

 

صاحب خانه مهمان آمده ردش نکن 

حاجتش را تنها سائلت از این در خواسته

 

گرچه بد کردم نوازش کن مرا تنبیه نه 

عبد خاطی جز محبت چیز دیگر خواستهمطالب مرتبط