قسم به خون شهیدان به کربلابه حسین

خدا به حشر ببخشد گناه ما به حسین

 

طلوع ماه مبارک مبارکش باشد

کسیکه روزه ی خود سازدابتدابه حسین

 

خوشا به روزه ی مقبول روزه دارانی

که ابتدابه حسین است وانتهابه حسین

 

سلام باد بر آن روزه دار تشنه لبی

که آب نوشد و گوید سلام ما به حسین

 

شروع و آخر این ماه با زیارت اوست

چه عزت است که داده است کبریابه حسین

 

زیارتش سه شب قدر لذتی دارد

شب علی است ولی باید التجا به حسین

 

خدای عالمیان می دهد جوابش را

دهد سلام هر آنکس زهرکجا به حسین

 

سه روز اگر تن او بود بر زمین داده است

فضلیت سه شب قدر راخدا به حسین

 

توای خدای حسین و علی دراین رمضان

قبول کن همه طاعات شیعه را به حسینمطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش