غیر از این خاک بلاکَش، وطنی نیست تو را

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

غیر از این خاک بلاکَش، وطنی نیست تو را

جز سنان و نی و خنجر، چمنی نیست تو را

تو پس از قتل حسن گفته ای غارت زده ای

باز غارت شده ای پیرهنی نیست تو را
مطالب مرتبط