این سفره عریضه جانم جانم

این سفره طویله جانم جانم

سفره دار امشب جانم جانم

آقای کریمه برادر عقیله

شال سبز سیدی داره

کرم از دستاش داره میباره

دستش هیچ موقع به کم نمیره 

برای مهمون که کم نمیزاره

زلاله ی ساداته حسن ابن علی

اشرف مخلوقاته حسن ابن علی

هرچی که حاجت داری بردار و بیا

باب همه حاجاته حسن ابن علی

کریم اهل بیت حسن ابن علی
مطالب مرتبط