کبوتریم و پی دانه ی امام حسن
 رسیده ایم در خانه ی امام حسن

تمام مردم این شهر ، شهرت ما را
 شناختند به دیوانه ی امام حسن

عجیب نیست اگر می شوند دشمن و دوست
 اسیر لطف کریمانه ی امام حسن

اگر تمام جهان میهمان او باشند
 هنوز جا دارد خانه ی امام حسن

نمیرویم سراغ کسی به غیر از او
 که رزق ماست به پیمانه ی امام حسن

دل شکسته ی ما آنقدر طوافش کرد
 لقب گرفت به پروانه ی امام حسن

فقیر بوده ولی پادشاه می گردد
 به هرکه می رسد عیدانه ی امام حسن

به نام قاسمیون مفتخر شدیم و شدیم
 غلام قاسم دردانه ی امام حسن

 مطالب مرتبط