دست های خالی

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

خدا خدا خدا خدا مرا مکن ز خود جدا

ببین دوباره آمدم به گریه های بی صدا

مرا ببین چه بی رمق رسیده ام آه

مرا ببین که از خودم بریده ام آه

اغثنی یا رب اغثنی یا رب

ببین که زار و خسته ام چه توبه ها شکسته ام

اگر چه دست خالی ام امید بر تو بسته ام

به خوبی ات بده مرا بیا بدل کن

شکسته ام بریده ام مرا بغل کن

اله العاصین ...مطالب مرتبط

همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش