ناله وا جگر نزن اینقدر

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

ناله وا جگر نزن اینقدر

جگرت را شرر نزن اینقدر

با صدای نفس نفس زدنت

پشت در بال و پر نزن اینقدر

بیشتر می زنند بر روی طشت

ناله بیشتر نزن اینقدر

پشت در هیچ کس به فکر تو نیست

پس سرت را به در نزن اینقدر

صورتت را مکش به روی زمین

خاک را بر قمر نزن اینقدر

سن و سالت نمی خورد بروی

آه! حرف سفر نزن اینقدر

وسط کوچه ات می اندازند

به لب بام سر نزن اینقدر

عمه ات را صدا بزن اما

ناله یا پدر نزن اینقدر

ناله بر شاه کاظمین کجا؟

ولدی گفتن حسین کجا؟مطالب مرتبط