مظلوم یا حسین یا حسین

تو هزار ساله که رفتی جریان داره غم تو 

به دلم میوزه عطر سحرای حرم تو 

اشکای ما کمه انگار هنوزم خون تو رگاته

هنوزم بعد هزار سال زندگی تو روضه هاته
مطالب مرتبط