دوست دارم یا حسین

به عشق تو گرفتارم 

قسم به مرتضی علی دوست دارم

تویی عشق و تویی یارم

قسم به نام فاطمه دوست دارم

دوست دارم یا حسینمطالب مرتبط