دنیا آخرش حرم

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

دنیا آخرش حرم

عقبا آخرش حرم

 

این زندگی هر جا

 بره ولله آخرش حرم 

 

من بی تو روزو شب ندارم

ببخش اگر ادب ندارم 

 

دوسداری کرب و بلامو بنویس

حسین من که ازت طلب ندارممطالب مرتبط