اي گل خزانم آتش زدي به جانم
اي فرشته رویم رفتي ز آشيانم
مانده کنج سينه غم هاي بي حسابم
بي تو در مدينه سلام بي جوابم

در غمت خميدم ، اميدم ، رفيق خقته زير گل ها
اي فرشته رويم چه گويم چه کرده هجرانت به دل
مرتضي و دوري ، صبوري ندارم و بريده ام
ياد روي ماهت بريزد ستاره از دو ديده ام
ياس نيلوفري - کي مرا مي بري

واي از اين غم جدايي

 مطالب مرتبط