مرده بودم زنده شدم عشق تورا بنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم

با شهیدانت جان عالم به قربانت 

با شهیدانت جان عالم به قربانت مطالب مرتبط