در دل خیمه گل یاسمنی داشت حسین

کودک تشنه ی شیرین سخنی داشت حسین

کاش مانند برادر حرمی داشت حسن

کاش مانند برادر کفنی داشت حسینمطالب مرتبط