آتش گرفته باز زبونه

نریمان پناهی

بیشتر

آتش گرفته باز زبونه

تو شعله گر گرفته یه خونه

یه عده اومدن شبونه

چخبر شده میون کوچه ها ای وای

زنده شد غم مدینه ای خدا ای وایمطالب مرتبط