جلوه روی تو بود طور مناجات ما

نریمان پناهی

بیشتر

جلوه روی تو بود طور مناجات ما

کعبه کوی تو بود قبله حاجات ما

بی تو اگر میروم چاره ندارم ولی

این همه دوری نبود شرط مکافات ما

وعده ما و تو در بزم یزید پلید

تا کنی از طشت زر جلوه به میقات ما

شربت دیدار تو آب حیات همه

صحبت این ناکسان مرگ مفاجات ما

خرمن عمر عزیز رفت به باد ستیز

ز آتش بیداد سوخت حاصل اوقات ما

از تو نگشتیم جدا در همه جا وز قضا

تا به قیامت فتاد دید و ملاقات ما

راه درازی به پیش همسفران کینه کش

همتی از پیش بیش بهر مهمات ما

شمع صفت میروم سوخته و اشک ریز

ای سر نورانی ات شاهد حالات ما

بی تو نشاید که ما بار به منزل بریم

یا که به سختی مگر بار غم دل بریم

 مطالب مرتبط

 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش
خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش