زچهار سوی عالم - نظرم سوی نجف هست

که ملاک حق و باطل - به ترازوی نجف هست

صلوات حق بر آن کس - که ثنا گوی نجف هست

به خدا که قبله ی عشق - خم ابروی نجف هست

 

شهدالله و رسول الله

که فقط علی ولی الله

 

بجز از علی که باشد - به کلام وحی کاتب

بجز از علی که گردد - به تمام کفر غالب

(بجز از علی که آرد - پسری ابوالعجائب)

به خدا که حب او را - ز بشر خداست طالب

 

شهد الله و رسول الله

که فقط علی ولی الله

 

علی آنکه بندگی را - به فرشته یاد داده

علی آنکه برگ بخشش - به صف معاد داده

علی آنکه در نمازش - صدقه زیاد داده

(دل و دین و عقل و هوشم - همه را به باد داده)

 

شهدالله و رسول الله

که فقط علی ولی الله

 

تو چه گوهری زمین را - تو چه اختری سما را

که به یک نظر ربودی - دل و جان ماسوی را

که بجز خدا نداند - جبروت مرتضی را

(به علی شناختم من - به خدا قسم خدا را)

 

شهد الله و رسول الله

که فقط علی ولی اللهمطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش