اي با دو تيغ ابرو دل برده اي به غارت

مي لرزد آسمان از هو هوي ذوالفقارت

اي بانگ موج دريا اي قرش دليران

اي در کمند مشتت غوغاي شرزه شيران

از گوشه نگاهت باران و باد و طوفان

لرزه بر افکني دشت نبرد و ميدان

--

مي لرزد آسمان از هوهوي ذوالفقارت

--

تنها تر از هميشه بر تارک شهامت

محشر نموده تيغت اي هيبتت قيامت

پاشيده دشمن از هم از گام استوارت

مي لرزد آسمان از هوهوي ذوالفقارت

--

از رعد فاطميت از برق حيدريت

پيچيده در دوعالم وصف دلاوريت

ميدان دخيل بسته بر نام آخر حق

هنگام رزمت آيد الله اکبر حق

در اوج مرد و مردي کس نيست در کنارت

مي لرزد آسمان از هوهوي ذوالفقارت

--

چشمش قيامت افروز ديوانه کرده مارا

جبريل مي سرايد آواي لافتا را

عباس قد کشيده در زير دست حيدر

دل مي برد ابالفضل با ضرب شست حيدر

با هر تپش به راهت زهراست بي قرارت

مي لرزد آسمان از هوهوي ذوالفقارتمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش