شور و شعف چند برابر شده نجمه

از عطر گل یاس معطر شده نجمه

از لطف خدا صاحب دختر شده نجمه

تبریک بگویید که مادر شده نجمه 

چون پسته گشوده لب خندان خودش را

بگرفته بغل جان رضا جان خودش را

ماه آمده و با او شب تاریک سحر شد

دامان عفاف از قبلش پر ز گوهر شد

عالم همه در شور از این تازه خبر شد

تبریک بگویید به موسی که پدر شدمطالب مرتبط