آن کسانی که باورم دارند سائل اما زر و درهم دارند

دوستان فقیر من غنی اند دیده بر صاحب کرم دارند

مثل خورشید میدرخشند و سایه ای بر روی سرم دارند

این سرباب نور الله اند در دل عاشقان حرم دارند

به رضا میرسد سه مرقومه مقصدش صالح است و معصومه

مینویسم فقط گدا هستم کفتر خانه ی شما هستم 

مینویسم دخیل سه حرمم گرچه دلتنگ کربلا هستم

خسته از کاظمین آمده ام تشنه ی جام سامرا هستم

مینویسم که زائرم اما حاجی خانه ی خدا هستممطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش