از شوق دباره مست و مدهوش دلم

داره پر میزنه میاد تو آغوش حرم
مطالب مرتبط