عشقم از سر ارادته بهترین سفر زیارته

مشهد و قم پر زائره شبای دهه ی کرامته

جانم به نسل حیدر جانم دوتاشون محشر

جانم هزار ماشاء الله به این برادر خواهر 

امشب با من بخون ای جانم 

در این خونه بمون ای جانم

برای این خونواده میمیرم

این خط و اینم نشون ای جانم

ای جانم ای جانم ای جانم ای جانم مطالب مرتبط