نگاه کن کتاب خدا رو

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

نگاه کن کتاب خدا رو

که صفحه به صفحه علیه 

هزار جنگ اگر که به پا شه

هزار هیچ به نفع علیه

سر میزنه معرکه رو محشری میکنه

سر میزنه به یتیما پدری میکنه

سر میزنه مثل خورشید دلبری میکنه 

جانم جانم جانم

 مطالب مرتبط