هر شبش با برق چشمای علی رنگین شد

صحرا رو میگم

واسه مولا شیرین زبونی کرد شیرین شد

خرما رو میگم

عشق شیرین علی ای ماه زرین علی

نظم این عالمو تو کردی تعیین علی

گفتم بالا سرم موقع جون دادنم

اسم تو رو بگن بجای تلقین

 مطالب مرتبط