دیوار خونه ها رو که میبینم

پر از یه قاب عکس پا شکوه

عکس مردی که هنوز کنار ما 

ایستاده چه با وقار شبیه کوه

مردی که یادم نمیره نگاهاش

طنین صداش هنوز تو گوشمه

که میگفت ما ملت شهادتیم

جمهورس اسلامیمون حرمه

قدیمی نمیشه عهدی که با شهیدامون بستیم

مدافع وطن باشیم مدافع حرم هستیممطالب مرتبط