ما گدایان خیل سلطانیم

ما همه مور این سلیمانیم

بنده را نام خویشتن نبود 

هر چه ما را لقب دهند آنیم
مطالب مرتبط