ما و کرم تو یا امام هشتم 

محتاج دم تو یا امام هشتم

بیچاره و درمانده کجا را دارد 

غیر از حرم تو یا امام هشتممطالب مرتبط