بهشت زمین، صحن های رضاست

هوای حریمش عجب جان فزاست

به هر درد دشوار، نامش دواست

به دل آن که آیینه ی حق نماست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

شدم حاجی از طوف سلطان طوس

دخیلم بر انوار شمس الشموس

چه نامی است نامش، انیس النفوس

یکی هست و با هر دلی آشناست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

قسم بر نم اشک رخساره ها

به آقایی صاحب چاره ها

عیان است از صوت نقاره ها

برای من آن کس که کهف الوراست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

کریم است هم در حسب، هم نسب

به ما مرحمت می کند بی سبب

به وصف و به عنوان و ذکر و لقب...

چه کس عالم اهل بیت ولاست؟

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

شده بهترین ذکر دنیا علی

تسلای جان احبا علی

"اگر خسته جانی بگو یاعلی"

که چون مرتضی آن که مشکل گشاست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

توسل نما کنج صحن عتیق

چه سهل است اینگونه طی طریق

برات سفر را بگیر ای رفیق

کریمی که بانی کرب و بلاست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

به امر رضا گریه کن بر حسین

بزن ناله با قلب مضطر، حسین

به روی زمین ماند، بی سر حسین

امامی که بیتاب آن سرجداست

علی بن موسی الرضا المرتضاست

 

به یاد حسین و تن درهمش

به یاد حصیر و به یاد غمش

دو پلکش شده زخم از ماتمش

کسی که دلش خون از آن ماجراست

علی بن موسی الرضا المرتضاستمطالب مرتبط