ای چاره ساز مشکل ما را تو چاره کن
 برحال عاشقان خرابت نظاره کن
 
 پرده ز رخ نمی کشی ای ماه دل، مکش
 حرفی بزن به جانب ما یک اشاره کن
 
 خورشید آسمان علی، ماه فاطمه
 شام سیاهِ بخت مرا پر ستاره کن
 
 بنگر چه آمده به سرم از فراق تو
 زخم دل شکستۀ ما را شماره کن
 
 ما از نفس فتاده و در راه مانده ایم
 ما را به روی مرکب لطفت سواره کن
 
 ای سایۀ عنایت تو بر سر همه
 بر سائل شکسته نگاهی دوباره کن
 
 باید عریضه ای نویسم برای تو
 خواهی بخوان تو نامۀ من… یا که پاره کنمطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش