همه محوند، محو عزت ما
 از گل اولیاست طینت ما
 
 کنج عزلت برای ما گنج است
 وه چه سرمایه ای ست عزلت ما
 
 نگران نیستیم از مردن
 مرگ ما هست استراحت ما
 
 ثروت ما محبت زهراست
 نرسد ثروتی به ثروت ما
 
 نامه هامان نخوانده امضا شد
 باز راضی نشد به خجلت ما
 
 گریه کردیم راهمان دادند
 بی نتیجه نماند زحمت ما
 
 هر کسی پنج روز نوبت اوست
 با بزرگان گذشت نوبت ما
 
 فرصت گریه را به ما دادند
 بهترین فرصت است فرصت ما
 
 همه جا رفت و از تو صحبت کرد
 هر که بنشست پای صحبت ما
 
 تا که در خدمت شما هستیم
 دیگران میکنند خدمت ما
 
 خواستند از دیار تو برویم
 نه ، اجازه نداد غیرت ما
 
 ما اویسیم و آمدیم ، ولی
 دیدن تو نبود قسمت ما
 
 آس و پاست شدیم و با این حال
 درهمی کم نشد ز قیمت ما
 
 شبی از خاک ما گذر کردی
 مرده را زنده کرد تربت ما
 
 حاجت دل شکسته ها گریه است
 جان زینب برس به حاجت ما
 
 روضه داریم روضه زینب
 یک سری هم بیا به هیئت ما
 
 کربلا ، شام ، هر کجا رفتی
 یک سلامی بده به نیت ما
 .
 
 ما که از هجر ، بال بال زدیم
 و نیامد کسی عیادت مامطالب مرتبط