حُجره ی سوخته اش کاش دری دیگر داشت
 این جوان کاش به بالایِ سرش خواهر داشت
 
 چه شده چند کنیز از پسِ در میخندند
 یک نفر این طرف و چند نفر میخندند
 
 خنده کردند بگویند تقلا کافی است
 ناله ی واحسن و وای حُسینا کافی است
 
 طَشت  دَف شُد که نفهمند کسی می سوزد
 بِینِ این حجره ی بسته نفسی می سوزد
 
 طَشت را پیشِ لبانش بگذارند ای کاش
 کاسه آبی به دهانش بگذارند ای کاش
 
 ظرف از آب پُر اما به زمین می کوبند
 می زند داد ولی پا به زمین می کوبند
 
 خنده ی بد دهنی میرسد از هلهله ها
 ناسزاهای زنی می رسد از هلهله ها
 
 خواست بالی بزند غم پَرِ او را سوزاند
 خواست آهی بکِشد حَنجر او را سوزاند
 
 گفت آبی و نشد تا که بگوید جگرم
 زهر وقتی نفَسِ آخرِ او را سوزاند
 
 می کشد پا به زمین تا که بفهمند همه
 جگرِ شعله ورش پیکرِ او را سوزاند
 
 خواهری حیف ندارد که به دادش برسد
 عوَضَش بی کَسی اش مادرِ او را سوزاند
 
  تا بگِریند برایش دو سه همسایه که هست
  رویِ این بام تنش مانده ولی سایه که هست
 
 روی این بام تنش مانده ولی عریان نهمطالب مرتبط

من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش