دوست از ما رضا نخواهد شد

درد ما دوا نخواهد شد

تا که در اشک غوطه ور نشویم

وصل او رزق ما نخواهد شد

ما برای حسین میمیریم

مرد حرفش دو تا نخواهد شد

تا قیامت اگر که گریه کنیم

حق داغش ادا نخواهد شدمطالب مرتبط