چشم ترم باشد گواه این قلب مضطرم

مسموم زهرمو این ذکر لبم ای وای از حرم 

من یادگار عاشورام از گریه وسعت دریام

ذکر یا جدی المظلوم شده اوام

می‌سوزم بر لبم این نو ا یا حسین غریب کربلا 

ای همسفر پشت سر تو گشتم من در به در 

با عمه ام چهل منزل رفتم با خون جگر 

وای از سر به تشت زر لعل ز خیزران پر پر 

دیدم شراب خود می‌ریخت کنار سر 

دور از چشمان تو ای عزیز دخترت را خواندنت کنیز

می‌سوزم بر لبم این نوا یا حسین غریب کربلا

من خستگی ها دیدم و دل بی قراری 

اندوه دیدم با هزاران زخم کاری 

من دیده ام دلواپسی و سوگواری

هم اشک جاری دیده ام هم خون جاری 

من تشنگی در خیمه هارا خوب دیدم 

من خستگی بچه ها را خوب دیدم 

تصویر درد کوچه ها را خوب دیدم 

من حمله های پنجه ها را خوب دیدم 


مطالب مرتبط