از می جام تو مستم

خودمو پای تو بستم 

منو رها نکن آقا 

حالا که نوکرت هستم

حالا که نوکرت هستم

ز می جام تو مستم 

خودمو پای تو بستم 

منو رها نکن آقا

حالا که نوکرت هستم

حالا که نوکرت هستم

به نگاه تو عالمی دل خوشه 

داره جذبه ی تو منو می‌کشه 

به نگاه تو عالمی دل خوشه 

داره جذبه ی تو منو می‌کشه

 مطالب مرتبط

بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش