تنم مونده کوفه و دلم میره کربلا

میگم آخرش میشیم زمین گیر کربلا

 

میگن که میخوان لشکر آماده کنن

فقط نیزه و خنجر آماده کنن

 

میخوان اسمون و به گودال بکشن

تن غرق خون و به گودال بکشنمطالب مرتبط