خلاصه عرض کنم حال گریه دارم را

دلا بسوز که گم کرده ام‌ نگارم‌ را

 

نشسته ام سر راهت بلند میگریم

مگر که گوشه چشمی کنی هوارم را

 

به کار تو نمیایم ولی مرا نفروش

به هم نریز عزیزم تو روزگارم‌ رامطالب مرتبط