با جمله کائنات دلا یکصدا بگو

صلّ علی محمّد و صلّ علی علی

حالا خبر علی شده و مبتدا علی

هم ابتدا علی شده هم انتها علی 

بعد از خدا رسول خدا و پس از رسول

مولا علی زعیم علی مقتدی علی 

سلطان علی امیر علی پادشه علی 

فرمانروای مقتدر لا فتی علی 

روحی لک فدا به لبش لیلة المبيت

با جان خود رغم زده آن ماجرا علی 

بی نقطه و الف چه حکیمانه خطبه ای 

سر داده فی البداهة به صوت رسا علی 

تفسیر ناب انفسنا در مباهله 

گفتا آشکار جان تو و جان ما علی 

مطالب مرتبط