آسمان فانوس روشن گر نخواهد شد نگرد

شام تار بی کسی ها سر نخواهد شد نگرد

ابرهارا خشک سال دوری از او سربرید 

جز به خون دامان صحرا تر نخواهد شد نگرد 

تا سحر پروانه را دنبال کن پی میبری 

سوختن را هیچ کس از بر نخواهد شد نگرد

دیده ی یعقوب و دستان زلیخا شاهدن

جامه ی پیراهن دلبر نخواهد شد نگرد 

بانی پرواز در معراجها اشک است و اشک 

غیر گریه هیچ بالی پر نخواهد شد نگرد 

دست فرزند گنهکار خودش راهم گرفت 

مثل زهرا هیچ کس مادر نخواهد شد نگرد

نوکری ال حیدر اوج قرب بندگیست

دور آنکه قنبر حیدر نخواهد شد نگردمطالب مرتبط

بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش