بی کرب و بلا زندگی معنا نداره

هیچ سنخیتی دنیا با ما نداره 

عمری که بخواد بدون عشقت بگذره

هر چی به خدا زودتر تموم شه بهتره 

جهان بی حسین یعنی جهنم 

 مطالب مرتبط